Bộ Vốn đầu tư 'điểm tên' các Bộ, ngành nghề chấp hành việc thoái vốn chậm

Bộ Nguồn vốn cho nhân thức, trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y cách thức cũ rích phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 tổ chức thuộc danh mục các công ty cũ kĩ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê duyệt Danh mục đơn vị Nhà nước kết thúc cũ rích phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê ưng chuẩn Danh mục công ty thi hành cổ lỗ phần hóa tới hết năm 2020.

Lũy kế thời kỳ 2016 – 2019, đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt y phương án cũ rích phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tất nhiên trong 168 tổ chức đã cũ rích phần hóa chỉ có 36/168 đơn vị cũ kĩ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% chiến lược), số công ty còn phải thực hiện cũ rích phần hóa theo kế hoạch tính tới hết năm 2020 là 92 tổ chức.

Như vậy, theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cổ hủ phần hóa các đơn vị còn chậm, không giải quyết được ý tưởnrg đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 – 2020 thi hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các tổ chức.

Trong năm 2019, có 13 công ty thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thi hành thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Vốn đầu tư cũng bình chọn, việc khai triển thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn lừ đừ, chỉ đạt 7,8% chiến lược, không đạt chiến lược đề ra.

Những doanh nghiệp còn phổ thông đơn vị phải chấp hành thoái vốn với trị giá lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ti Máy động lực và Máy nông nghiệp vn, Tổ chức Xăng dầu vn), Bộ Giao thông vận chuyển vận (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu cơ tại Tổng công ti Cảng hàng không vn - Công ti CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không Việt Nam - Công ti CP), Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng tổ chức kinh doanh cổ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 tổ chức).

Theo Bộ Vốn đầu tư, tiến độ cũ kĩ phần hóa, thoái vốn, phê thông qua cách thức cơ cấu lại chậm rì rì, không thực hiện được theo ý tưởnrg đã đề ra. Chậm trễ quyết toán bàn giao sang công ti cổ phần. Chậm chạp bàn giao quyền đại diện chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa đảm bảo ý tưởnrg theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, rộng rãi tổ chức lừ đừ chứng nhận đàm phán, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán làm tác động đến tính công khai, sáng tỏ của thị trường, lừ đừ đổi mới công việc quản trị công ty sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các doanh nghiệp trên hoạt động mua bán chứng khoán, cũng như hạn chế giễu công tác giám sát của toàn thị trấn hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp này.

Bộ Nguồn vốn nghĩ là, duyên cớ là do vài Bộ, ngành nghề, địa phương, Công ty kinh tế, Tổng công ti nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc khai triển kế hoạch cổ hủ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành cơ chế công bố.

Nhất là vai trò, kiếm được thức, trách nhiệm của chủ tịch doanh nghiệp, công ty còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc thay đổi hoạt động của tổ chức, công khai sáng tỏ, đúng quy định luật pháp, đảm bảo nguyên lý thị trường, chống ích lợi đội ngũ trong cũ rích phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét